HPN PROJEKT

Pasport místních komunikací

Základní evidencí komunikací ve městě či obci je pasport místních komunikací, který musí mít zpracovaný každá obec v České republice, dle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb.

 

Pasport řeší zařazení místních komunikací do jednotlivých tříd dle jejich charakteru. Obsahuje mapovou a tabulkovou část, kde jsou uvedeny podrobné informace o každé komunikaci a jejím příslušenství (mosty, lávky, odvodnění, apod), včetně záznamu o měření a prohlídce místních komunikací.

 

 

Přílohou pasportu komunikací je vytvoření plánu zimní údržby a porovnání pozemků pod místními komunikacemi s evidencí katastru nemovistostí (ČÚZK).

 

Pasport komunikací je možné zpracovat v několika typech softwaru (Gobec, CorelDraw, AutoCad, Misys, atd).

 

Pro zpracování nezávazné cenové nabídky na vypracování pasportu místních komunikací nás neváhejte kontaktovat.

 

Proč pasport místních komunikací od HPN projekt s.r.o.?

V této oblasti pasportu máme již dlouholeté zkušenosti. Zpracováváme pasport místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Naše projekty jsou kvalitní a přehledně zpracované. Každý projekt a pasport je v souladu se současnými platnými právními normami a zákony a je kompletně projednaný se všemi dotčenými úřady (Policie ČR, správce komunikace, silniční správní úřad). Je zpracováván podle nejmodernějších trendů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

 

Pasport místních komunikací je důležitý k evidenci místních a účelových komunikací. Místní komunikace jsou majetkem obce, slouží k dopravě na území obce a jsou rozděleny do několika tříd v pasportu místních komunikací, který má každá obec povinnost vést ze zákona (ukládá zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Pasport může být nápomocen při rozhodování ve správních řízeních, například při připojování pozemků, také při evidenci parcel nacházejících se pod komunikacemi a vypořádání vlastnických vztahů. Může sloužit rovněž jako právní podklad při řešení dopravních nehod a mapuje i situaci okolních komunikací mimo majetek obce.

 

Zpracování cenové nabídky

Firma / obec

Jméno

E-mail

   Pasport místních komunikací
   Pasport a projekt dopravního značení
   Značení cyklotras
   Dopravně inženýrské opatření
   Kulturní a turistický cíl
   Orientační systém
   Dodávka a montáž dopr. značení
   Půjčení přechodného dopr. značení

Vaše zpráva


   Souhlasím se zásadami pro ochranu osobních údajů.